KHÁM PHÁ TÍNH CÁCH BẢN THÂN CÙNG DISC

Sau chương trình, học viên có thể:
  • Nắm vững các nhóm tính cách chủ đạo, cách nhận diện, và đặc tính của từng nhóm
  • Biết nhóm tổ hợp tính cách của mình, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu để khai thác hợp lý, phát triển bản thân đúng hướng
  • Nhận ra những điểm mù trong giao tiếp để trở thành người giao tiếp hiệu quả, làm việc được với bất kỳ ai và được trọng dụng.
  • Biết cách sử dụng nhân tài phù hợp với đặc điểm tính cách